Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een overeenkomst met ons sluit en bevatten belangrijke informatie voor u als afnemer. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 Definities
1.1 CAD Projects BV: gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 63251787, tevens handelend onder de naam CAD Products.
1.2 Website: de website van CAD Projects BV, te raadplegen via www.cadproducts.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met CAD Projects BV.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen CAD Projects en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Nederland ICT Voorwaarden van 2014, zoals hier is gepubliceerd.
1.6 Licentievoorwaarden: De voorwaarden voor gebruik van de door CAD Projects BV geleverde producten/diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van CAD Projects BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
2.3 In het geval van tegenstrijdige voorwaarden tussen onderhavig document en de Nederland ICT Voorwaarden geldt onderhavig document.
2.4 Licentievoorwaarden vallen onder het in 2.3 bedoelde.

Artikel 3 Prijzen en informatie
3.1 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. CAD Projects BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van CAD projects BV afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
3.2 Informatie over de aangeboden producten en diensten is deels afkomstig van derden. CAD Projects BV kan niet garanderen dat de informatie volledig juist en/of up to date is en wordt derhalve aangeboden zonder verdere garanties.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van CAD Projects BV en het voldoen aan de daarbij door CAD Projects BV gestelde voorwaarden.
4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CAD Projects BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. CAD Projects BV heeft het recht om het aanbod tot drie (3) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst te herroepen.
4.3 Indien blijkt dat door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft CAD Projects BV het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4 CAD Projects BV kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien CAD Projects BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
4.5 CAD Projects BV heeft het recht bestellingen van klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep en/of bedrijf te weigeren.

Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst
5.1 Tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst wordt uitgelegd hoe levering plaatsvindt en binnen welke termijn dit mogelijk is.
5.2 CAD Projects BV kan (beveiligings)eisen stellen aan de wijze van levering en ter beschikking stelling van de te leveren producten/diensten. Na de totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt Klant nadere instructies over de levering.
5.3 CAD Projects BV is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 6 Duurovereenkomst
6.1 Wanneer Klant een licentie afneemt, gaat Klant een Overeenkomst aan voor een bepaalde duur (duurovereenkomst). De duur van de duurovereenkomst wordt duidelijk vermeld in het bestelproces.
6.2 Na het einde van de in het bestelproces vermelde duur van de duurovereenkomst, wordt deze duurovereenkomst niet automatisch en stilzwijgend verlengd. Dat betekent dat de Klant zelf verantwoordelijk is om de duurovereenkomst tijdig voor de einddatum van de duurovereenkomst te verlengen.
6.3 Na beëindiging van de duurovereenkomst of niet tijdig verlengen van de duurovereenkomst heeft Klant geen recht meer de afgenomen producten en diensten te gebruiken.

Artikel 7 Betaling
7.1 Klant dient betalingen aan CAD Projects BV volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. CAD Projects BV is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
7.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de CAD Projects BV is gewezen op de te late betaling en CAD Projects BV de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is CAD Projects BV gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. CAD Projects BV kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8 Klachtenprocedure
8.1 Indien Klant een klacht heeft over het geleverde en/of over andere aspecten van de dienstverlening van CAD Projects BV , dan kan hij bij CAD Projects BV een klacht indienen via het op de Website weergegeven contactformulier.
8.2 CAD Projects BV geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal CAD Projects BV binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht de ontvangst bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 De in de Overeenkomst genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van CAD Projects BV.
9.2 CAD Projects BV levert producten/diensten waarvoor voor het gebruik daarvan Licentievoorwaarden gelden. Klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan die Licentievoorwaarden. CAD Projects BV is nimmer aansprakelijk voor welke schade ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in de Licentievoorwaarden gestelde en Klant vrijwaart CAD Projects BV derhalve voor alle claims van derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot rechthebbenden en licentiehouders van de door CAD Projects BV geleverde producten/diensten, claims van toezichthouders en andere derden.

Artikel 10 Cursussen
10.1 Annulering van de cursusaanmelding door de Klant is uitsluitend schriftelijk of via het op de Website weergegeven contactformulier mogelijk.
10.2 Bij annulering of verschuiving is de Klant de volgende kosten verschuldigd:
– Bij annulering tussen 15 en 5 werkdagen voor aanvang zijn de kosten 50% van de cursusprijs
– Bij verschuiving tussen 15 en 5 werkdagen voor aanvang zijn de kosten 25% van de cursusprijs
– Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang zijn de kosten 100% van de cursusprijs
– Bij verschuiving binnen 5 werkdagen voor aanvang zijn de kosten 50% van de cursusprijs
10.3 Indien een cursist niet op de cursus verschijnt wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Het is mogelijk om een vervanger deel te laten nemen aan dezelfde cursus op hetzelfde tijdstip.
10.4 Als een cursist na aanvang van de cursus, de cursus niet afmaakt bestaat er geen recht op restitutie van het cursusbedrag.
10.5 Wij streven ernaar een geplande cursus altijd door te laten, maar behouden ons het recht voor bij onvoldoende deelname, ziekte van de docent of in geval van andere onvoorziene omstandigheden de cursus te annuleren en/of te verplaatsen naar een later tijdstip. Het is de Klant niet toegestaan om om die reden de overeenkomst te ontbinden. CAD Projects BV zal in dergelijke gevallen evenmin schadeplichtig zijn.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 CAD Projects BV verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring .

Artikel 12 Slotbepalingen
12.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar CAD Projects BV gevestigd is.
12.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contact
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of via ons contactformulier contact met ons op.

CAD Projects BV
Kroonenburg 2
5346 VA Oss
Tel + 31(0)85 201 2468